Algemene voorwaarden de houtwagen
 
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met de houtwagen aan gaat.
De voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en de houtwagen te regelen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
 
 • Als u bij de houtwagen een artikel bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden.
 • Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 • Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
 
Garantiebepalingen
 
De houtwagen garandeert dat de producten in goede staat aan de opdrachtgever worden verzonden.
 
Productprijzen
 
 • Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.
 • De houtwagen neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op kennelijke schrijffouten telfouten of zetfouten. Prijswijzigingen voorbehouden.
 • De verzendkosten zijn afhankelijk van de grote en het gewicht van uw bestelling.
 • Bij de verzending kunt u kiezen uit:
 • DHL with evening delivery ( dit kan alleen voor kleine pakketten onder de 5 kilo )
 • DHL to parcelshop ( dit kan alleen voor kleine pakketten onder de 5 kilo )
 • Uw bestelling afhalen is ook mogelijk in Hoogland, dit altijd na overleg.
 
Levering en leveringsvoorwaarden
 
 • De houtwagen de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling dezelfde (werk) dag indien voor +/- 12.00 besteld of de (werk) dag daarna verstuurd. ( Zaterdagen worden er geen pakketten verstuurd ) Deze levertermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien wordt afgeweken van bovenstaand of als het artikel niet voorradig is, wordt u hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
 • Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan de houtwagen kan worden toegerekend in overeenstemming met de algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 • De houtwagen houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
 • Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden.
 • Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan DHL deze firma zal zo mogelijk de producten binnen 1- 2 (werk) dagen afleveren. 
 • Mocht u niet thuis zijn op moment van aanbieden krijgt u hiervan een melding waarop u kunt reageren.
 • U kunt uw zending ook via de site van DHL volgen..
 • bij levering naar een parcelshop dient u uw pakket binnen een week op te halen daarna gaat deze retour naar de afzender, alleen het aankoopbedrag wordt dan door ons vergoed, niet de verzend en retourkosten..
 • mocht de levering door de firma DHL niet of niet op tijd aankomen, of achterwege blijven om wat voor reden dan ook, wordt er door de houtwagen naar een oplossing gezocht. Wij bieden dan een nieuw pakket aan voor nalevering binnen 2-3 dagen, mits de door u bestelde artikelen bij ons op voorraad zijn. 
 • bij onjuiste adressering wordt uw pakket door DHL geretourneerd - de kosten voor retourneren ( 7.95 euro ) en opnieuw verzenden zijn dan opnieuw voor rekening van de klant : koper.
 • bij onjuiste adressering ontvangt u alleen het aankoopbedrag retour minus de retour kosten van DHL - en zonder de door u betaalde verzendkosten.
 • indien het pakket retour komt omdat de geadresseerde meerdere malen niet thuis is, zijn ook de retour kosten + verzendkosten voor de koper.
 • Bij een foutief adres of postcode, krijgen wij de zending altijd retour.
 • DHL berekent ons dan 7.95 euro aan verzendkosten wat wordt verrekend met de koper.
  Wij als verzender van het pakket zullen het pakket niet nogmaals versturen.
 • de firma DHL levert niet aan postbus nummers! deze moeten via de TNT post worden verstuurd en dit geeft mogelijk een vertraging op van 2-3 dagen.
 • Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en België.
 • Voor wadden eilanden wordt een toeslag berekend van 5.95 euro, wij berichten u hier apart over.
 • Levering in België is alleen mogelijk met vooruitbetaling en na overleg i.v.m. afwijkende verzendtarieven.
 • Het speelgoed zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.
 • Uw bestelling wordt binnen 1-2 (werk) dagen na betaling verstuurd. 
Zichttermijn
 
Indien u een product met een voor de houtwagen geldige reden niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product na overleg met de houtwagen binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de houtwagen retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont.
Retour zenden kan pas na telefonisch overleg.

Productiefouten
 
Onder productiefouten verstaat de houtwagen een fout die tijdens de productie werd gemaakt, waardoor het product niet datgene doet waarvoor het is gemaakt.
 
 • accepteer nooit beschadigde pakketten, de houtwagen geeft dan geen garantie meer.
 • Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is of een productiefout vertoonde moet u dit binnen 5 dagen na aflevering via de e-mail aan de houtwagen te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
 • Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij de houtwagen te worden gedeponeerd. De houtwagen dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te kunnen controleren.
 • De klachten met betrekking tot een deel der geleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 • De aansprakelijkheid van de houtwagen is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van de houtwagen.
 • Kleurverschillen en of hout(nerf)verkleuringen vallen niet onder productie fouten, met name kistjes en kisten kunnen last hebben van temperatuurverschillen indien deze na levering in een andere ruimte worden geplaatst ,wij kunnen hier helaas niet voor instaan.
 • de houtwagen garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst dan wel aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering.
 • Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen ( verven - branden - bedrukken ) of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn
 • wij geven geen garantie op houten kisten daar wij niet kunnen achterhalen wat hier na levering mee gebeurd.
 
Waarschuwingen algemeen en aansprakelijkheid
 
 • Houten speelgoed is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar, deze kunnen kleine onderdelen bevatten, let hierop bij de aanschaf van uw speelgoed.
 • Gebruik onder de 3 jaar alleen onder voortdurend toezicht.
 • De houtwagen acht zich niet aansprakelijk voor, de door uit gebruik van het speelgoed voortvloeiende ongelukken en/of schade, in welke hoedanigheid dan ook.
 • ons speelgoed is geschikt voor particulier gebruik, niet specifiek voor kinderdagverblijven!!!
 • voor kinderdagverblijven , buitenschoolse opvang e.d. kunnen wij geen garantie meer geven, het is voor sommige artikelen niet haalbaar als hier meerdere kinderen mee omgaan.
 • defecten kunnen door ons dan ook niet worden vergoed, en dient u zelf aan de verzekering op te geven! ik heb meerdere bedrijven bezocht en ben tot deze conclusie gekomen.
 
Betalingen
 
 • betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces
 • iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN, Friesland bank, ING, SNS bank, ABN, Regiobank, Trodos bank, van Lanschot Bankiers of overige kunt u via de site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.   
 • overboeking: in geval van betaling vooruit middels overboeking via bank of giro dient deze binnen de gestelde termijn van 14-dagen na orderdatum plaats te vinden, waarna de bestelling zal worden verzonden..
 • na de gestelde termijn vervalt de bestelling. Iedere bestelling wordt door de houtwagen bevestigd door middel van een e-mail . In deze e-mail wordt het bankrekening nummer, het aankoop bedrag en de verzendkosten vermeld.
 • Indien het bedrag op onze rekening staat wordt het pakket binnen 1-2 werkdagen verzonden.
 • Eerst na volledige betaling van alle goederen en e.v.t. verzendkosten, vindt de overdracht van goederen plaats.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na de bevestigingsmail te worden overgemaakt.
 • Als betaling van de bestelling niet binnen de termijn is voldaan vervalt deze bestelling.
 • U kunt kiezen uit 2 betalingsvormen; te weten
1.      vooruitbetaling en verzenden
2.      ideal
3       voor België mister cash

 
Privacy
 
De houtwagen zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door de houtwagen uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van bestellingen en reclame/mailing doeleinden van de houtwagen zelf.
 
De houtwagen behoudt zich het recht voor 3 weken per jaar dicht te gaan i.v.m. vakantie. U wordt hierover van tevoren bericht via de site www.dehoutwagen.nl